แผนผังเว็บไซต์
ถาม-ตอบ

คำถามที่ถูกถามบ่อย

ถาม :
ภายหลังการเข้าใช้พื้นที่ หากหน่วยงานต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในหน่วยงาน จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
ตอบ :
สามารถทำได้แต่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ ธพส. รับทราบ เพื่อร่วมพิจารณาโดยการปรับเปลี่ยนต้องไม่ทำให้ระบบโครงสร้างและวิศวกรรมเสียหาย
ถาม :
ที่จอดรถทั้งโครงการสามารถจอดรถได้ 10,000 คัน และการคำนวณที่จอดรถหน่วยงานคิดจากพื้นที่เช่าในสัดส่วน 120 ตารางเมตร/1 คัน
ตอบ :
สำหรับพื้นที่ภายในหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องเป็นผู้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความสะอาดเอง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความต้องการแตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นในพื้นที่ส่วนกลาง ธพส. จะเป็นผู้ดูแลให้ทั้งหมด
ถาม :
หน่วยงานได้รับการจัดสรรที่จอดรถเป็นจำนวนเท่าไร
ตอบ :
ที่จอดรถทั้งโครงการสามารถจอดรถได้ 10,000 คัน และการคำนวณที่จอดรถหน่วยงานคิดจากพื้นที่เช่าในสัดส่วน 120 ตารางเมตร/1 คัน
ถาม :
ห้องประชุมส่วนกลางที่จัดเตรียมไว้มีทั้งหมดกี่ห้อง และแต่ละห้องสามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้กี่คน
ตอบ :
ธพส.ได้จัดเตรียมห้องประชุมส่วนกลางไว้ที่อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม และ อาคารศูนย์ประชุมทรงเหลี่ยม ดังนี้ ห้องประชุม 1200 ที่นั่ง 1 ห้อง (สามารถแบ่งเป็น 400 ที่นั่ง 3 ห้อง) ห้องประชุม 900 ที่นั่ง 1 ห้อง (สามารถแบ่งเป็น 400 ที่นั่ง 1 ห้อง, 250 ที่นั่ง 2 ห้อง) ห้องประชุม 250 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องประชุม 200 ที่นั่ง 13 ห้อง ห้องประชุม 150 ที่นั่ง 20 ห้อง (อยู่ที่อาคารหลัก B 14 ห้อง, อาคารศูนย์ประชุม 6 ห้อง) ห้องประชุม 100 ที่นั่ง 2 ห้อง และถ้าหากนั่งประชุมครบทุกห้อง สามารถ จุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 8,150 ที่นั่ง
ถาม :
อาคารโรงแรมในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีทั้งหมดกี่ห้อง และสามารถให้บุคคลภายนอกใช้บริการได้หรือไม่
ตอบ :
ห้องพักที่จัดเตรียมไว้ในอาคารโรงแรมมีทั้งหมด 204 ห้อง คิดอัตราค่าบริการในอัตราค่าราชการเบิกได้ โดยจะสงวนไว้ให้ข้าราชการเช่าใช้ก่อน แต่หากมีห้องเหลือจากความต้องการแล้วจึงให้บุคคลภายนอกมาเช่าใช้ได้
ถาม :
หากหน่วยงานทำงานหลังเวลา 17.00 น.จะสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมได้หรือไม่
ตอบ :
แอร์หรือพัดลมภายในหน่วยงาน หน่วยงานสามารถเปิด-ปิดได้เอง แต่ในพื้นที่ส่วนกลางจะเปิดเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
ถาม :
ระบบ IT ที่จัดเตรียมไว้ในศูนย์ราชการฯ มีลักษณะอย่างไร
ตอบ :
ระบบ IT ภายในศูนย์ราชการ ใช้โครงข่ายแบบ Next Generation Network (NGN) มาให้บริการบนเครือข่ายเคเบิ้ลบนเครือข่ายใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของการสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่โดยการรวมสัญญาณเสียงและสัญญาณข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งานทั้งข้อมูล,ภาพ และเสียง ในรูปแบบมัลติมีเดีย รองรับการให้บริการในปัจจุบันและบริการที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ในส่วนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 30,000 เลขหมาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานรายเดียวในโครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาโทรศัพท์แบบ IP Phone ให้แก่ผู้ใช้งานตามจำนวนที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ ซึ่งข้อดีของการใช้ IP Phone คือสามารถเคลื่อนย้ายจุดให้บริการได้สะดวกไม่ว่าจะย้ายไปส่วนใดของอาคาร เนื่องจากตัวหมายเลขถูกกำหนดไว้ในตัว IP Phone ในส่วนระบบสื่อสารข้อมูล หน่วยงานสามารถเลือกผู้ให้บริการตามความต้องการของหน่วยงาน
ถาม :
ธพส.ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆไว้อย่างไรบ้าง
ตอบ :
ธพส. ได้จัดเตรียมโรงอาหาร สถานพยาบาล และในส่วนพื้นที่ธุรกิจ จะมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ร้านกาแฟ ธนาคาร ไปรษณีย์ เป็นต้น
ถาม :
กรณีเกิดไฟฟ้าดับภายในศูนย์ราชการฯ ได้มีการจัดเตรียมระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองรองรับไว้อย่างไร
ตอบ :
ทางโครงการออกแบบระบบไฟฟ้าไว้ 3 ระดับ คือ 1. Normal Power Supply (ระบบการจ่ายไฟปกติ) 2. Essential Power Supply (ระบบการจ่ายไฟที่จำเป็น) 3. Very Essential Power Supply (ระบบการจ่ายไฟที่จำเป็นมากๆ) ระบบ Normal Power Supply มีการจ่ายไฟฟ้ามาจาก 2 แหล่ง คือ จาก Co-Generation และการไฟฟ้านครหลวง โดยปกติระบบ Co-Generation จะจ่ายไฟฟ้าพื้นฐานให้กับโครงการ และเสริมความต้องการที่เพิ่มเติมขึ้นโดยไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ระบบ Co-Generation มี 2 ชุดทำงานช่วยกัน ส่วนระบบจากการไฟฟ้านครหลวงมี 2 Feeders เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบ ระบบ Essential Power Supply จ่ายมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบและอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ระบบช่วยชีวิตในระบบอัดอากาศ บันไดหนีไฟ ลิฟต์ดับเพลิง ไฟส่องสว่างทางหนีไฟ เป็นต้น ระบบ Very Essential Power Supply จ่ายจาก UPS ให้กับ Load พิเศษ เช่นระบบสื่อสาร ระบบ Fire Alarm ระบบ Security และสำหรับ UPS ของแต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตั้งไว้ให้ขึ้นกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน แต่หากจะมีแนะนำให้ใช้ UPS ที่มี Backup ไม่น้อยกว่า 30 นาที
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์