แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด คู่มือ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม (ฉบับทบทวน 2564)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ศูนย์ราชการฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการฯ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบันที่ 1)

วันที่ 14 เมษายน 2563

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหาร ศวบ ปี 2562

ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์