I-face
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับศูนย์ราชการฯ 
  • พิธีเปิดศูนย์ราชการอย่างเป็นทางการ 

พิธีเปิดศูนย์ราชการอย่างเป็นทางการ

“ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการฯ อย่างเป็นทางการ
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะอย่างเป็นทางการ