I-face

เอกสารอื่นๆ

20ต.ค. 65

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. 2566-2570

20ต.ค. 65

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

5ต.ค. 65

นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy) ปี 2565

5ต.ค. 65

นโยบายด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม ปี 2565

22ธ.ค. 64

นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy)

22ธ.ค. 64

นโยบายด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม

22ธ.ค. 64

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ปี 2565 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

22ธ.ค. 64

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรมปี 2565 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

22ธ.ค. 64

อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าตกแต่ง ต่อเติม พื้นที่เช่า

5มี.ค. 64

แบบฟอร์มการขออุนุญาตเข้าปฏิบัติงานตกแต่งพื้นที่

5มี.ค. 64

แบบฟอร์มตรวจสอบความเสียหายงานตกแต่งพื้นที่

29มิ.ย. 63

ประกาศบริษัทฯ 025-2563 เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy)

29มิ.ย. 63

ประกาศ 024-2563 เรื่องนโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม

29มิ.ย. 63

คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม

29มิ.ย. 63

ค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

30ต.ค. 63

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

29มิ.ย. 63

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม

29มิ.ย. 63

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้

5มี.ค. 64

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าตกแต่งพื้นที่

4พ.ย. 63

ใบอนุญาตให้ทำงานที่ต้องใช้ความร้อน (Hot work Permit)

4พ.ย. 63

ใบผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

4พ.ย. 63

แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์เข้า-ออกอาคาร

4พ.ย. 63

แบบฟอร์มขอทำบัตรจอดรถ บัตรลิฟต์ VIP

20ส.ค. 63

หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

20ส.ค. 63

แบบคำร้องขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

20ส.ค. 63

แบบคำร้องขอสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

24มิ.ย. 63

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

24มิ.ย. 63

นโยบายด้านการจัดการน้ำเสีย

5มิ.ย. 62

นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

5มิ.ย. 62

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

24เม.ย. 61

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย

24เม.ย. 61

นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย

26ธ.ค. 60

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

1ธ.ค. 60

แบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏