I-ig I-face

คู่มือ

1ม.ค 60

ระเบียบการใช้อาคารและสถานที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1ม.ค 60

คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

1ม.ค 60

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความสะอาด

1ม.ค 60

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความปลอดภัย

1ม.ค 60

คู่มือการปฏิบัติงานความรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1ม.ค 60

คู่มือ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

1ม.ค 60

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

1ม.ค 60

คู่มือการใช้งาน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสาหรับหน่วยงานผู้เช่าอาคาร โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

1ม.ค 60

คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1ม.ค 60

คู่มือจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน (ธพส.)

1ม.ค 60

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)