I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • งานโครงการ 3 ปี สคทช. พัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน 

กิจกรรม

งานโครงการ 3 ปี สคทช. พัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน

12 กุมภาพันธ์ 2567 55
12ก.พ. 67
16ก.พ. 67

งานโครงการ 3 ปี สคทช. พัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน