I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สำนักงานเขตหลักสี่เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พร้อมทั่งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีและชีวภาพ 

ข่าวสาร

สำนักงานเขตหลักสี่เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พร้อมทั่งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีและชีวภาพ

25 เมษายน 2567 353

เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2567 สำนักงานเขตหลักสี่เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พร้อมทั่งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีและชีวภาพ ตามนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสารพิษ และบริโภคอย่างมั่นใจ ณ ศูนย์อาหารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และศูนย์อาหารอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ