I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน 

ข่าวสาร

มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน

10 ตุลาคม 2556 1,029
 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายพินิจ หาญพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ณ กรมที่ดิน ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ