I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

04 ตุลาคม 2556 891
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมนำชมอาคาร