I-ig I-face

กิจกรรม

ศูนย์ราชการฯ Mini Book Fair

22 มกราคม 2561 284
29ม.ค. 61
2ก.พ. 61

วันที่ 29 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00-16.00 น.
บริเวณ ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ