I-ig I-face

ข่าวสาร

THE BEST SHOPPING FAIR 2018

22 มกราคม 2561 116

วันที่ 22-26 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ