I-ig I-face

กิจกรรม

เพลินมาร์เก็ต

16 มกราคม 2561 183
26ก.พ. 61
28ก.พ. 61

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ