I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศ ออมบุญ ปี 9 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ ออมบุญ ปี 9 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

09 มกราคม 2561 97

          ภาพบรรยากาศ ออมบุญ ปี 9 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยมีนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม และนิมนต์พระสงฆ์จากวัดศรีรัตนาราม จังหวัดนนทบุรี มารับบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561