I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2566 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2566

25 เมษายน 2566 65

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 49 หน่วยงาน เพื่อร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร