I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พบกับห้องเทเบิลเทนนิส เปิดให้บริการแล้ววันนี้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องเทเบิลเทนนิส ชั้น 4 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

พบกับห้องเทเบิลเทนนิส เปิดให้บริการแล้ววันนี้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องเทเบิลเทนนิส ชั้น 4 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

09 กุมภาพันธ์ 2566 129

พบกับห้องเทเบิลเทนนิส เปิดให้บริการแล้ววันนี้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องเทเบิลเทนนิส ชั้น 4 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ