I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พบกับกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ Yoga ประจำปี 2566 เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.15 - 18.30 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 3 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

พบกับกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ Yoga ประจำปี 2566 เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.15 - 18.30 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 3 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

09 กุมภาพันธ์ 2566 113

พบกับกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ Yoga ประจำปี 2566 เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.15 - 18.30 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 3 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ