I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พบกับกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ Dance Studio ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ รอบที่ 1 เวลา 16.30 - 17.30 น. รอบที่ 2 เวลา 17.45 - 18.45 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 5 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

พบกับกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ Dance Studio ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ รอบที่ 1 เวลา 16.30 - 17.30 น. รอบที่ 2 เวลา 17.45 - 18.45 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 5 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

09 กุมภาพันธ์ 2566 96

พบกับกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ Dance Studio ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบที่ 1 เวลา 16.30 - 17.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 17.45 - 18.45 น.
ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 5 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ