I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กิจกรรมออมบุญวันเข้าพรรษาจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ข่าวสาร

กิจกรรมออมบุญวันเข้าพรรษาจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

27 มิถุนายน 2565 866
กิจกรรมออมบุญวันเข้าพรรษาจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.