I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • มาตรการก่อนเข้าอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 *เริ่ม 20 มิถุนายน 2565* ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารโปรดแสดงหลักฐานดังนี้ 

ข่าวสาร

มาตรการก่อนเข้าอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 *เริ่ม 20 มิถุนายน 2565* ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารโปรดแสดงหลักฐานดังนี้

17 มิถุนายน 2565 117

มาตรการก่อนเข้าอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 *เริ่ม 20 มิถุนายน 2565* ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารโปรดแสดงหลักฐานดังนี้