I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พบกับงาน Kaidee Market มีสินค้า เสื้อผ้า ของใช้ ของกินมากมาย วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 ณ ลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

พบกับงาน Kaidee Market มีสินค้า เสื้อผ้า ของใช้ ของกินมากมาย วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 ณ ลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

13 มิถุนายน 2565 151

พบกับงาน Kaidee Market มีสินค้า เสื้อผ้า ของใช้ ของกินมากมาย วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 ณ ลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ