I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข่าวสาร

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

30 พฤษภาคม 2565 103

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)