I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ระชาสัมพันธ์ การปิดสะพานทางเชื่อม 3 ชั้น 2 ระหว่างอาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารจอดรถ B 

ข่าวสาร

ระชาสัมพันธ์ การปิดสะพานทางเชื่อม 3 ชั้น 2 ระหว่างอาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารจอดรถ B

04 มกราคม 2565 605

ประชาสัมพันธ์ การปิดสะพานทางเชื่อม 3 ชั้น 2 ระหว่างอาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารจอดรถ B ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามการยกระดับมาตรการก่อนเข้าอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)