I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ยกระดับมาตรการเริ่ม 4 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน 

ข่าวสาร

ยกระดับมาตรการเริ่ม 4 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน

30 ธันวาคม 2564 1,174

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร

โปรดแสดงบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผลตรวจ ATK ที่เป็นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาล หรือภาพถ่าย หรือชุดตรวจ ATK ตัวจริง ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันที่ตรวจ

ผลตรวจ ATK ดังนี้

  1. สัปดาห์แรก (วันที่ 4-7 มกราคม 2565) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเข้าอาคาร
  2. สัปดาห์ที่ 2 (วันที่10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้าอาคาร

กรณีไม่แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำแบบคัดกรองที่บริเวณประตูทางเข้าอาคาร