I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO) 

ข่าวสาร

ธพส. ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO)

20 ตุลาคม 2564 563

วันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เริ่มจากประตู ๒ (ทิศใต้) ไปประตู ๑ (ทิศตะวันออก)
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เริ่มจากประตู ๑ (ทิศตะวันออก) ไปประตู ๔ (ทิศเหนือ)
เพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของท่าน ขอความร่วมมือท่านเจ้าของรถกรุณาเคลื่อนยายรถออกจากพื้นที่ โดยสามารถนำรถไปจอดได้ที่บริเวณอาคารจอดรถ (BC)
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย