I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประโยชน์จากการได้รับการฉีดวัคซีน 

ข่าวสาร

ประโยชน์จากการได้รับการฉีดวัคซีน

14 มิถุนายน 2564 1,173

1. ป้องกันการติดโควิด
2. เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของชุมชน
3. ลดความรุนแรงหากติดเชื้อ
4. ยับยั้งการแพร่ระบาด
5. ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19