I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • จุดรับ-ส่งพัสดุ/ สินค้า รวมถึงอาหารออนไลน์ 

ข่าวสาร

จุดรับ-ส่งพัสดุ/ สินค้า รวมถึงอาหารออนไลน์

06 พฤษภาคม 2564 504

พัสดุทุกชนิดจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนส่งให้ผู้รับ

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) จำนวน 1 จุด
- บริเวณชั้น 1 ประตู 6 (ทิศใต้)

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) จำนวน 2 จุด
- บริเวณชั้น 2 ประตู 4 (ทิศเหนือ)  
- บริเวณชั้น 2 ประตู 2 (ทิศใต้)  

ธพส.จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานท่านในการรรับพัสดุด้วยตนเอง ณ จุดที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)