I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ 

ข่าวสาร

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

03 พฤษภาคม 2564 1,138
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ หรือ กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ
โทร. 0 2298 5180, 06 2456 1504, 06 2454 6460