I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • Digital Signage เปิดให้บริการแล้ว 

ข่าวสาร

Digital Signage เปิดให้บริการแล้ว

30 เมษายน 2564 212

เริ่ม 30 เมษายน 2564
ณ ประตูทางเข้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

จะติดต่อที่ไหน หาง่ายด้วย Digital Map

สร้างความมั่นใจทุกจุดสัมผัส ด้วยบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และการทำความสะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

ด้วยความห่วงใยจาก ธพส.