I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 

ข่าวสาร

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

21 เมษายน 2564 249
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) อาคารจอดรถ (อาคาร BC)

งดการเข้าใช้อาคารเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย