I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด–19 จึงของดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ข่าวสาร

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด–19 จึงของดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

09 เมษายน 2564 100

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
1. กิจกรรมตักบาตร
2. กิจกรรม “วันแห่งสติ”
3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Dance Studio
4. กิจกรรมส่ง (สุข) ภาพดี Fitness
5. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ โยคะเพื่อสุขภาพ
6. กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
(ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้น จะดำเนินการจัดกิจกรรมตามปกติ)