I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญเลือกซื้อข้าวอินทรีย์ อต. จากเกษตรกรนาโส่ จังหวัดยโสธร 

ข่าวสาร

ขอเชิญเลือกซื้อข้าวอินทรีย์ อต. จากเกษตรกรนาโส่ จังหวัดยโสธร

25 มีนาคม 2564 71

และผักมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ประตูทางเข้า 1 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ