I-face

กิจกรรม

Green Market

08 มีนาคม 2564 1,687
15มี.ค. 64
19มี.ค. 64

วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ