I-face

กิจกรรม

Green Market

08 มีนาคม 2564 1,424
10มี.ค. 64
12มี.ค. 64

วันที่ 10-12 มีนาคม 2564
เวลา 7.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ประสงค์ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ