I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ข้าวสหกรณ์ไทยสู่ผู้บริโภค 

ข่าวสาร

ข้าวสหกรณ์ไทยสู่ผู้บริโภค

08 มีนาคม 2564 112

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมสินค้าเกษตร จัดกิจกรรม “ข้าวสหกรณ์ไทยสู่ผู้บริโภค” เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ โดยมีโปรโมชั่นพิเศษเพียงซื้อข้าวสารภายในกิจกรรม ครบ 4 กิโลกรัม รับเพิ่มฟรีอีก 1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นข้าวสาร
ชนิดเดียวกันหรือข้าวสารที่มีราคาต่ำกว่า ณ บริเวณ อาคาร B ชั้น 1 (หน้า Tops daily) ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น.