I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • งาน OTOP โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและอัตลักษณ์แห่งสยาม 

กิจกรรม

งาน OTOP โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและอัตลักษณ์แห่งสยาม

15 ธันวาคม 2563 1,543
16ธ.ค. 63
18ธ.ค. 63

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ