I-face

กิจกรรม

The Greatest one Tambon one Product

07 ธันวาคม 2563 1,628
16ธ.ค. 63
18ธ.ค. 63

The Greatest one Tambon one Product ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทของที่ระลึก พบกับงานแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากทั่วประเทศ

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ