I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและคัดรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียน 

กิจกรรม

สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและคัดรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียน

21 ตุลาคม 2563 1,306
2พ.ย. 63
6พ.ย. 63

วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ