I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • จุดสูบบุหรี่ภายในศูนย์ราชการฯ 

ข่าวสาร

จุดสูบบุหรี่ภายในศูนย์ราชการฯ

30 กันยายน 2563 50

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
"สูบให้ถูกที่ ดีต่อส่วนรวม"
ขอความร่วมมือสูบบุหรี่ในจุดที่กำหนดให้เท่านั้น