I-face

กิจกรรม

ฝนหลวง

08 กันยายน 2563 794
12พ.ย. 63
14พ.ย. 63

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00-15.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ