I-face

กิจกรรม

Green Market

08 กันยายน 2563 1,955
2ธ.ค. 63
4ธ.ค. 63

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00-15.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ