I-face

กิจกรรม

เดอะมินเลี่ยน Fair

08 กันยายน 2563 848
14ต.ค. 63
22ต.ค. 63

วันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ