I-face

กิจกรรม

Fair

08 กันยายน 2563 781
7ต.ค. 63
9ต.ค. 63

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00-15.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ