I-face

กิจกรรม

Fair

08 กันยายน 2563 69
18พ.ย. 63
20พ.ย. 63

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00-15.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ