I-face

กิจกรรม

OTOP ครั้งที่ 2

08 กันยายน 2563 483
7ก.ย. 63
11ก.ย. 63

วันที่ 7-11 กันยายน 2563
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ