I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • สสว.โครงการปั้นดาว วิถีไทย อุดหนุนไทย ร่วมใจ ฝ่าวิกฤต 

กิจกรรม

สสว.โครงการปั้นดาว วิถีไทย อุดหนุนไทย ร่วมใจ ฝ่าวิกฤต

20 สิงหาคม 2563 699
26ส.ค. 63
28ส.ค. 63

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ