I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ศูนย์ราชการฯ เพิ่มช่องทางจราจรพิเศษ 

ข่าวสาร

ศูนย์ราชการฯ เพิ่มช่องทางจราจรพิเศษ

18 สิงหาคม 2563 1,154

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 16.15 - 16.45 น.
(ช่องทางพิเศษช่วงขาออกศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะซอย 7 เลี้ยวขวา 2 ช่องจราจร ออกสู่ถนนรามอินทรา)