I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 3/2563 

ข่าวสาร

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 3/2563

05 สิงหาคม 2563 614

เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 รวมยอดโลหิตที่ได้ 870 ยูนิต