I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • ชมพระ ชิมเพลิน เดินชิล 

กิจกรรม

ชมพระ ชิมเพลิน เดินชิล

03 สิงหาคม 2563 695
3ส.ค. 63
7ส.ค. 63

ชมพระ ชิมเพลิน เดินชิล
วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ