I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เชิญเที่ยวงาน OTOP TO THE TOWN 

ข่าวสาร

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เชิญเที่ยวงาน OTOP TO THE TOWN

14 กรกฎาคม 2563 1,540

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP TO THE TOWN  ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิด ระหว่างวันที่ 13–17 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  จัดโดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเครือข่าย OTOP ภายในงานพบกับสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เช่น สินค้าพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม อัญมณี และของกินของใช้มากมาย