I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • วันครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรม

วันครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม

18 มีนาคม 2563 1,009
25มี.ค. 63
25มี.ค. 63

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น. 

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐